Τι είναι ακριβώς η Κόκκινη Βίβλος του RICS και τι περιλαμβάνει;

Η «Κόκκινη Βίβλος» (Red Book) περιλαμβάνει κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και συναφή σχόλια για όλα τα μέλη του RICS που αναλαμβάνουν εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και είναι ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του χώρου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως τράπεζες, δικηγορικά γραφεία κ.α. Σκοπός της είναι η παροχή ενός αποτελεσματικού πλαισίου κανονισμών, ώστε να διασφαλίζει ότι η εκτίμηση που έγινε από ένα μέλος του RICS είναι σύμφωνη με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Το νέο ΔΣ του RICS Cyprus αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του την περσινή χρονιά, έθεσε υψηλούς στόχους για την επόμενη τριετία, ανάμεσα τους και η μετάφραση του ‘Red Book’ στα Ελληνικά. Έτσι πρόσφατα κυκλοφορήσαμε την «Κόκκινη Βίβλο» και στην ελληνική γλώσσα. Στη νέα έκδοση της «Κόκκινης Βίβλου» έχουν προστεθεί αλλαγές στα υφιστάμενα πρότυπα, έτσι ώστε να ενσωματώσει πλήρως τα νέα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS). Για την καλύτερη ενημέρωση, τόσο των μελών του RICS όσο και άλλων επαγγελματιών και του κοινού, το RICS Cyprus προγραμματίζει σειρά σεμιναρίων που θα καλύπτουν τις κυριότερες πτυχές της «Κόκκινης Βίβλου. H ελληνική έκδοση της Κόκκινης Βίβλου είναι διαθέσιμη δωρεάν και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του RICS ( www.rics.org ).

Γιατί οι εκτιμήσεις πρέπει να γίνονται βάσει των εκτιμητικών-επαγγελματικών προτύπων;

Ειδικότερα, αυτά τα δύσκολα χρόνια που βιώνει ο τόπος μας λόγω της οικονομικής κρίσης, οι εκτιμήσεις ακινήτων είναι επιτακτική ανάγκη να γίνονται με βάση διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα όσο και η αντικειμενικότητα της εκτίμησης. Οι επενδυτές (εγχώριοι και ξένοι), τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και γενικότερα το κοινό, θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η εκτίμηση μιας ακίνητης περιουσίας έγινε ακολουθώντας διεθνούς κανόνες που στόχο έχουν την έγκυρη και ανεξάρτητη εκτίμηση. 

Τι καθορίζουν τα συγκεκριμένα πρότυπα;

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν και καθορίζουν: τα κατάλληλα προσόντα του εκτιμητή για το έργο που κρίνονται βάσει σαφών κριτηρίων, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του εκτιμητή, διαφάνεια όσον αφορά τους όρους ανάθεσης συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων, προς συζήτηση και των γνωστοποιήσεων που πρέπει να γίνουν, σαφήνεια όσον αφορά τη βάση αξίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποθέσεων ή παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, τις ελάχιστες προδιαγραφές αναφορικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων εκτίμησης και κατάλληλη και επαρκή γνωστοποίηση των σχετικών θεμάτων στις περιπτώσεις που οι εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται από τρίτους.

Ποιος ο σκοπός των εκτιμητικών-επαγγελματικών προτύπων;

Ο σκοπός των προτύπων του RICS είναι η παροχή εμπιστοσύνης στους αποδέκτες των υπηρεσιών εκτίμησης ότι μία εκτίμηση που παρέχεται από έναν πιστοποιημένο εκτιμητή του RICS έχει αναληφθεί σε συμμόρφωση με τα καλύτερα επαγγελματικά πρότυπα και είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική και σύμφωνη με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ορίζει το Συμβούλιο Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (IVSC). Τα πρότυπα αυτά ορίζουν διαδικαστικούς κανόνες και οδηγίες για τους εκτιμητές σύμφωνα με τους Κανόνες Δεοντολογίας του RICS. Θέτουν επίσης ένα πλαίσιο βέλτιστης πρακτικής στην εκτέλεση και παράδοση των εκτιμήσεων για διαφορετικούς σκοπούς, αλλά δεν δίνουν οδηγίες στους εκτιμητές αναφορικά με τον τρόπο εκτίμησης σε κάθε περίπτωση. Υποχρεωτικό καθήκον κάθε εκτιμητή ή εταιρείας που εποπτεύεται από το RICS είναι να ακολουθούν τα πρότυπα αυτά, καθώς υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση σημαντικής παράβασής τους.

Τι είναι τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα;

Το Συμβούλιο Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (IVSC) – ανάδοχος του οποίου είναι το RICS δημοσιεύει, και περιοδικά αναθεωρεί, τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (ΔΕΠ), τα οποία ορίζουν διεθνώς αποδεκτές, υψηλού βαθμού αρχές εκτίμησης και ορισμούς. Αυτά έχουν υιοθετηθεί, συμπληρωθεί (όπου απαιτείται) από το RICS και αντικατοπτρίζονται σε διαδοχικές εκδόσεις του Red Book ως μέρος του συνολικού πλαισίου προτύπων του RICS, τα οποία υποστηρίζονται από ένα περιεκτικό σύστημα κανονισμών για την διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής. Τα πλήρη ΔΕΠ δημοσιεύονται για πρώτη φορά μαζί με τα πρότυπα του RICS στην αναθεωρημένη Κόκκινη Βίβλο. Ενώ μερικά πρότυπα του RICS παρουσιάζονται ενίοτε με διαφορετικό τρόπο από τα ΔΕΠ, οι αρχές, οι στόχοι και οι καθορισμένοι όροι είναι ίδιοι. Επομένως, το RICS θεωρεί πως μία εκτίμηση που έχει αναληφθεί σύμφωνα με το Red Book θα είναι επίσης συμβατή με τα ΔΕΠ.