Ο κ. Νώντας Μεταξάς, Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ αναλύει στην ιστοσελίδα www.epihirimatiki.com τα πλεονεκτήματα και οφέλη των επιχειρήσεων από την εισαγωγή τους στη Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου και εξηγεί τη διεθνή οδηγία MIFID.

Πως αντιμετωπίζει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τις προκλήσεις που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία σήμερα;
Το Ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον και οι χρηματιστηριακές αγορές εξελίσσονται πλέον μέσα σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό και πολύπλοκο επίπεδο, σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)  υλοποιεί μεθοδικά τις βασικές στρατηγικές επιλογές του και προωθεί νέες πρωτοβουλίες σε μία σταθερά αναπτυξιακή προσπάθεια του, που στοχεύει να αναβαθμίσει και να διευρύνει περαιτέρω τις προσφερόμενες αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες του. Στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, το Χρηματιστήριο καθόρισε απλοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής αξιών και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική και χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και ευελιξία ανταπόκρισης προς τους συντελεστές της αγοράς, στα πλαίσια της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.

Τέθηκε σε λειτουργία η ΝΕΑ Αγοράς του ΧΑΚ. Ποια τα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις εισαγωγής;
Μεταξύ αριθμού έργων και πρωτοβουλιών που ολοκληρώθηκαν κατά τα τελευταία δύο έτη, εστιάζω τις αναφορές μου στην επιτυχή λειτουργία της ΝΕΑς Αγοράς του ΧΑΚ (ΝΕΑ), που λειτουργεί ως πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με Κανονιστικές Αποφάσεις που καθορίζει το ΧΑΚ. Στην ΝΕΑ αγορά, έχουν εισαχθεί μέχρι σήμερα 9 εταιρείες από την Κύπρο, 6 εταιρείες από την Ελλάδα, ενώ 2 εκδότες έχουν εισαγάγει χρεόγραφα τους. Οι εταιρείες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και καινοτόμων έργων και η συνολική κεφαλαιοποίηση τους, ανέρχεται σήμερα περίπου σε 609 εκατ. ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, αν αναλογιστούμε τις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την αρνητική επενδυτική ψυχολογία που επικρατεί. Πρόσθετα σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο έχει αποδεχθεί 33 Οργανισμούς (ΕΠΕΥ, δικηγορικούς και ελεγκτικούς οίκους) ως συμβούλους εισαγωγής, για τη ΝΕΑ Αγορά. Η ΝΕΑ χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη αγορά βάσει των προβλεπόμενων στην Οδηγία MIFID [(ως αυτή ενσωματώθηκε στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(I) /2007)] και συνεπώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές και επιβάλλουν αυστηρότερες προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής σ’ αυτές. Με την εισαγωγή τους στη ΝΕΑ Αγορά, πρόσθετα από τη λειτουργία του μηχανισμού διαμόρφωσης τιμής βάσει προσφοράς και ζήτησης για τους τίτλους τους, την ευκολία απόκτησης και μεταβίβασης αξιών, ως επίσης και τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, παρέχεται στις εταιρείες και η ευχέρεια για να υποθηκεύονται τίτλοι τους σε πιστωτικά ιδρύματα προς λήψη δανεισμού, που ενδεχομένως να απαιτείται για την υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδιασμών.

Τι προσφέρει στις επιχειρήσεις η εισαγωγή τους στη ΝΕΑ αγορά ΧΑΚ;
Η Αγορά αυτή προσφέρει ουσιαστική επιλογή στις επιχειρήσεις και κυρίως μικρομεσαίου μεγέθους – που είναι η πλειοψηφία των Κυπριακών επιχειρήσεων –  για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και να αναπτυχθούν περαιτέρω, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Χρηματιστήριο. Απευθύνεται μεταξύ άλλων σε εταιρείες που αναζητούν χρηματοδότηση και εύκολη πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά, ως επίσης και σε εισηγμένες εταιρείες που επιθυμούν να μην επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος και υποχρεώσεις παραμονής, στη ρυθμιζόμενη αγορά. Η επιλογή της ΝΕΑς Αγοράς του ΧΑΚ προσφέρεται στην παρούσα δύσκολη φάση της Κυπριακής οικονομίας για εξυπηρέτηση χρηματοδοτικών αναγκών αριθμού επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία χρηματοδότησης που σήμερα υπάρχει  μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. Παρέχεται δε μέσω της εισαγωγής στη ΝΕΑ αγορά, η ευχέρεια σε επενδυτές για άμεση είσοδο και έξοδο από την αγορά σε ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας, παράγοντας που αποτιμάται ως ιδιαίτερης σημασίας για επενδύσεις. Η Αγορά αυτή εξυπηρετεί και εταιρείες με καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες για λειτουργία επιχειρήσεων, που πιθανόν να μην έχουν εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό και για χρηματοδότηση του εγχειρήματος τους αρχικά και που επιζητούν εναλλακτικό τρόπο άντλησης κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο δύναται να αποδεχθεί εκδότη χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη δραστηριότητα, παρά μόνο με την υποβολή του επιχειρηματικού του πλάνο (business plan) και του χρόνου υλοποίησης αυτού, ο οποίος παρέχει επαρκή στοιχεία για ορθή εκτίμηση των τίτλων τους.

Ποιες είναι οι διαδικασίες εισαγωγής στη ΝΕΑ αγορά;
Νεοσυσταθείσες εταιρείες, με καινοτομίες στις ιδέες και προγράμματα τους, μπορούν να εισαχθούν στην Ν.Ε.Α του Χρηματιστηρίου  Αξιών  Κύπρου χωρίς προηγούμενο ιστορικό, σε σύντομα χρονικά πλαίσια διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας, τα οποία θεωρούνται γενικώς ως υποδειγματικά. Ο εκδότης που επιδιώκει την εισαγωγή των αξιών του στη ΝΕΑ, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει την αίτηση του σε ηλεκτρονική μορφή (on line application). Μέσω της αγοράς αυτής στοχεύετε και η εξυπηρέτηση μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων από την ευρύτερη περιοχή μας και ήδη, παρόλο το ιδιαίτερα δυσμενές πρόσφατα οικονομικό κλίμα διεθνώς, αριθμός εταιρειών από το εξωτερικό, έχουν εισαχθεί στη ΝΕΑ Αγορά και άλλες ενδιαφέρονται για εισαγωγή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες στη ΝΕΑ Αγορά, μόνο όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται για άντληση κεφαλαίων. Η εισαγωγή μίας εταιρείας στη ΝΕΑ Αγορά μπορεί να επιτευχθεί είτε με δημόσια προσφορά, είτε με ιδιωτική τοποθέτηση. Ο εκδότης, σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη ΝΕΑ, θα πρέπει να διατηρεί Σύμβουλο Εισαγωγής. Ο Σύμβουλος Εισαγωγής αξιολογεί τον εκδότη και τον παρουσιάζει στο Χρηματιστήριο, βεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής. Επιπλέον μεριμνά για την τήρηση των συνεχών υποχρεώσεων του εκδότη, καθοδηγώντας τον για την ομαλή λειτουργία του στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής, σημειώνεται ότι ο εκδότης αξιών στη ΝΕΑ πρέπει να έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, να λειτουργούσε κανονικά και να είχε συναφείς δραστηριότητες για τα δύο προηγούμενα της αίτησης έτη. Ο εκδότης θα πρέπει να είναι δημόσια εταιρεία με ικανοποιητικό αριθμό επενδυτών, ενώ δεν προβλέπεται ελάχιστο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που θα πρέπει να είναι διεσπαρμένο στο ευρύ κοινό. Δεν έχει επίσης καθοριστεί κριτήριο για την ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία, που πρέπει να πληροί ο εκδότης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα διαπραγμάτευσης στη ΝΕΑ αγορά ΧΑΚ;
Η διαπραγμάτευση στη Νέα Αγορά, προσφέρει συμπερασματικά,  τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες:

  • Αποτελεί εναλλακτική μέθοδο χρηματοδότησης, με ανταγωνιστικό κόστος.
  • Προάγει την αναγνωρισιμότητα και τη φήμη τους.
  • Προετοιμάζει, εφόσον το επιθυμούν, τη μεταφορά τους στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ, μέσω  της σταδιακής αύξησης της διασποράς και εμπορευσιμότητας των μετοχών τους.

Δημιουργούνται επίσης νέες επενδυτικές ευκαιρίες για επενδυτές που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε εταιρείες που παρουσιάζουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και υψηλότερο ρίσκο. Επιπλέον στις εταιρείες προσφέρεται και η επιλογή, για να προχωρούν σε έκδοση εταιρικών χρεογράφων, χωρίς ως απαραίτητη προϋπόθεση, να έχουν προηγουμένως  προβεί στην εισαγωγή του μετοχικού κεφαλαίου τους στο ΧΑΚ. Η έκδοση χρεογράφων αποτελεί μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, η οποία διεθνώς καθίσταται ολοένα πιο ελκυστική για εταιρείες και επενδυτές και συνεπώς οι εταιρείες είναι χρήσιμο να εξετάζουν και την εναλλακτική αυτή επιλογή. Η ΝΕΑ Αγορά παρέχει νέες ευκαιρίες και θεωρούμε ότι αυτή είναι χρήσιμο να αξιολογηθεί κατάλληλα από τις Κυπριακές επιχειρήσεις. Γενικά σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο θα εντατικοποιήσει και μελλοντικά τις προσπάθειες του, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε νέες επιχειρηματικές ανάγκες με ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο, με στόχευση η χρηματιστηριακή αγορά να γίνει ακόμη πιο δυναμική και ανταγωνιστική.