Η Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ΤΠΕ στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει ξεκινήσει. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής με κωδικό H2020-ICT-2014 και προϋπολογισμό ύψους 703.5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να χρηματοδοτηθούν Έργα τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων με κύριο στόχο τα οφέλη της προόδου στις ΤΠΕ να διοχετευθούν στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων είναι η 23η Απριλίου 2014.

Συναφώς αναφέρεται ότι η Ε.Ε. θα υποστηρίξει την έρευνα και την καινοτομία στις ΤΠΕ που θα μπορέσουν να προσφέρουν νέες επιχειρηματικές καινοτομίες, βάσει νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, τα Έργα που θα χρηματοδοτηθούν στον Τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» γενικότερα αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών στην επιστήμη, στη βιομηχανική ηγεμονία και στις κοινωνικές προκλήσεις. Ωστόσο, το ειδικό Πρόγραμμα Εργασίας για τις ΤΠΕ παρουσιάζεται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας Βιομηχανική Ηγεμονία και του Προγράμματος Leadership in Enabling and Industrial Technologies.

Στο πλαίσιο της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, η οποία θα ανακοινωθεί στη νέα ιστοσελίδα της Ε.Ε. για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (Participant Portal), θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Smart Cyber-Physical Systems
 • Smart System
 • Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE) technologies
 • Smart Networks and novel Internet
 • Architectures
 • Smart optical and wireless network technologies
 • Advanced Cloud Infrastructures and Services
 • Tools and Methods for Software
 • Development
 • FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation)
 • Web Entrepreneurship
 • Big Data and Open Data Innovation and take-up
 • Cracking the language barrier
 • Support the growth of ICT innovative
 • Creative Industries SMEs
 • Advanced digital gaming/gamification technologies
 • Multimodal and Natural computer interaction
 • Robotics
 • Photonics Key Enabling Technologies (KETs)
 • Development of novel materials and systems for OLED lighting
 • Human-centric Digital Age
 • Cybersecurity, Trustworthy ICT
 • Innovation and Entrepreneurship Support

Επιπρόσθετα, η έρευνα και η καινοτομία στις ΤΠΕ θα χρηματοδοτηθεί και στο πλαίσιο άλλων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε Προγράμματα Εργασίας εκτός του ειδικού Προγράμματος για τις ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, δυνατότητα για υποβολή Προτάσεων που αφορούν στις ΤΠΕ θα υπάρχει και στις Προτεραιότητες Επιστημονική Αριστεία και Κοινωνικές Προκλήσεις. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η Ε.Ε. έχει ετοιμάσει ειδικό οδηγό για τις ΤΠΕ στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τον οποίο θα βρείτε εδώ.

Ενημερωτικές Ημερίδες

Η Ε.Ε. θα οργανώσει σε πρώτο στάδιο τις ακόλουθες Ενημερωτικές Ημερίδες:

Robotics – 13 και 14 Ιανουαρίου 2014, Λουξεμβούργο

Photonics – 16 Ιανουαρίου 2014, Βρυξέλλες

FET – 20 Ιανουαρίου 2014, Βρυξέλλες

Επίσης, το Πρόγραμμα Εργασίας για τις ΤΠΕ θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης για την προκήρυξη του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» η οποία θα διεξαχθεί στις 16 Ιανουαρίου 2014 ενώ το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προτίθεται να διοργανώσει και ειδική Ενημερωτική Ημερίδα περί τα τέλη Ιανουαρίου 2014, πληροφορίες για την οποία θα κοινοποιηθούν μόλις αυτή οριστικοποιηθεί.

Αναζήτηση Συνεργατών

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, αναμένεται να λειτουργήσει και πάλι το Εργαλείο Αναζήτησης Συνεργατών του Έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) «Idealist 2014» στην επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου (www.ideal-ist.eu). Μέσω του συγκεκριμένου Εργαλείου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναρτήσουν Αναζήτηση Συνεργατών με συγκεκριμένη αναφορά στο είδος Συνεργασίας που ψάχνουν, τη θεματική ενότητα στην οποία αναμένεται να υποβληθεί σχετική Πρόταση και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Κατόπιν ελέγχου της κάθε Αναζήτησης Συνεργατών από ειδική Ομάδα του Δικτύου (Quality Team), η Αναζήτηση κοινοποιείται στην ιστοσελίδα του Έργου και τυγχάνει σχετικής διάχυσης από τα ΕΣΕ της κάθε χώρας. Τέλος, οι υπεύθυνοι για κάθε Αναζήτηση Συνεργατών λαμβάνουν Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για σύναψη συνεργασίας και επιλέγουν αυτές της προτίμησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα πιο πάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο ΕΣΕ της Κύπρου για τις ΤΠΕ στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», κα Λίτσα Κουντουρίδου, στο τηλέφωνο 22205020 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο lkountouridou@research.org.cy.