Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στις Επιχειρήσεις 2013».

Η έρευνα κάλυψε 1.360 επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα σε συγκεκριμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις και η κάλυψη ήταν παγκύπρια. Η περίοδος αναφοράς ήταν ο Ιανουάριος του 2013.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

  1. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο φτάνοντας το 56,2% το 2013 σε σχέση με 49,0% το 2012.
  2. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχουν στους εργαζόμενούς τους φορητές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, smartphones) που επιτρέπουν την κινητή σύνδεση τους στο Διαδίκτυο για επαγγελματική χρήση, αυξάνεται στο 57,9% το 2013 σε σχέση με το 49,2% το 2012.
  3. Η μέγιστη προσφερόμενη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων κυμαίνεται μεταξύ 2Mbit/s και 10Mbit/s για την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (75,6%), βάσει των συμβολαίων με τους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου. 17,8% των επιχειρήσεων έχουν ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ 10Mbit/s και 30Mbit/s, ποσοστό που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2012 (7,6%).
  4. Το 41,0% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Youtube, κ.λπ.). Οι μεγάλες επιχειρήσεις (250+ απασχολούμενους) χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς το ποσοστό τους ανέρχεται στο 72,8%. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η ανάπτυξη της εικόνας της επιχείρησης καθώς και των προϊόντων της (88,0% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
  5. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστότοπο παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 7,4% σε σχέση με αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας έτσι το 70,8%. Το 95,0% των επιχειρήσεων αυτών παρέχουν πρόσβαση σε καταλόγους προϊόντων και τιμοκαταλόγους.
  6. Το 34,5% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) του Γενικού Λογιστηρίου.
  7. Όσον αφορά στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δέχθηκαν παραγγελίες παρέμεινε σταθερό στο 8,4%, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που έκανε παραγγελίες μειώνεται στο 13,2% το 2013 από 18,6% το 2012 (ποσοστό επί των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το υπολογιστές).

 Αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις κάτω από το Στατιστικό Υπόθεμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.