Παραθέτουμε πιο κάτω πληροφόρηση για θέματα τα οποία αφορούν το εμπόριο με τρίτες χώρες:

1. Market Access Database για Εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει το εμπόριο Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) δημιούργησε την ιστοσελίδα “Market Access Database” η οποία παρέχει δωρεάν χρήσιμες πληροφορίες για δασμούς, φόρους, διατυπώσεις, περιορισμούς, εμπορικά εμπόδια, υγειονομικά θέματα και στατιστικά στοιχεία. Οι πληροφορίες διατίθενται ανά χώρα και ανά κωδικό οικονομικής δραστηριότητας.

2. Διαδικασίες Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της ΕΕ

Στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εμπορικής Πολιτικής και Διμερών Σχέσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Υπηρεσιών περιέχονται ανακοινώσεις σχετικά με διαδικασίες Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της ΕΕ.

Πληροφοριακά, τα μέτρα εμπορικής άμυνας που εφαρμόζει η ΕΕ βασίζονται στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), οι οποίοι επιτρέπουν τη λήψη μέτρων για προστασία της Κοινοτικής βιομηχανίας ενάντια σε εισαγωγές που υπόκεινται σε ντάμπιγκ ή/και σε αθέμιτες επιδοτήσεις.

Οι δασμοί αντί-ντάμπινγκ (anti-dumping) είναι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα συγκεκριμένης χώρας καταγωγής που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες) ή ακόμα και συγκεκριμένης εταιρίας παραγωγής, τα οποία εισάγονται στο έδαφος της Κοινότητας σε πολύ χαμηλή τιμή ή σε τιμή κάτω του κόστους παραγωγής. Σκοπός των μέτρων αντί-ντάμπινγκ είναι η καταπολέμηση της πρακτικής που συνίσταται στην εξαγωγή εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά για παρόμοια προϊόντα.

Οι αντισταθμιστικοί δασμοί (anti-subsidy) είναι πρόσθετοι δασμοί που επιβάλλονται με σκοπό την άμυνα, κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους τρίτων χωρών. Η πολιτική κατά των επιδοτήσεων αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την εισαγωγή προϊόντων σε τιμές που διατηρούνται τεχνητά χαμηλές χάρη σε κρατικές επιδοτήσεις από τις τρίτες χώρες καταγωγής.

Σε αντίθεση με τα μέτρα αντί-ντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία αποτελούν απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πολιτικές, τα μέτρα διασφάλισης (safeguard measures) λαμβάνονται ως προσωρινή προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της απότομης αύξησης των εισαγωγών συγκεκριμένου προϊόντος.

Τα μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που μπορούν να αποτρέψουν ή να εξουδετερώσουν σημαντική ζημιά και μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι οι εισαγωγές των οποίων επιδιώκεται η μείωση, αυξήθηκαν ταχέως και μαζικά, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό ζημιά στους εθνικούς παραγωγούς. Εξάλλου, τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, δηλαδή πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις εισαγωγές του σχετικού προϊόντος αδιακρίτως καταγωγής.

Οι επιχειρήσεις που τυχόν επηρεάζονται από τις πιο πάνω διαδικασίες, μπορούν να επικοινωνούν με το Υπουργείο Ενέργειας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: epitsillidou@mcit.gov.cy ή aaristotelous@mcit.gov.cy .