seb

Εβδομαδιαίο δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας Ελλάδος (ΣΕΒ) για την Ελληνική οικονομία με τίτλο «Ζητούνται επενδύσεις σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας», ημερομηνίας 1ης Οκτωβρίου 2015:

Στα χρόνια της κρίσης δεν επιτεύχθηκε η επιθυμητή παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας καθώς η απασχόληση και η προστιθέμενη αξία (αμοιβές εργασίας και κέρδη) υποχώρησαν ταχύτερα στους διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους της οικονομίας. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των περιορισμένων σε εύρος και εμβέλεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν, αποθαρρύνοντας έτσι τις επενδύσεις στους πιο παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας, που δημιουργούν και την υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να υστερούν στην χώρα μας, θέτοντας σε πορεία απομείωσης την ευημερία του ελληνικού πληθυσμού, καθώς το επίπεδο απασχόλησης και αμοιβών θα παραμένει σε καθοδική τροχιά, χωρίς την αύξηση της παραγωγικότητας που φέρνουν οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις στη βιομηχανία, ειδικότερα, παράγουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο από κάθε άλλο παραγωγικό κλάδο και, ταυτόχρονα, δημιουργούν συνθήκες απεξάρτησης από τις εισαγωγές που εγκλωβίζουν οικονομικούς πόρους σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ταυτόχρονα με την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε καινοτόμες δραστηριότητες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των κοινοτικών ενισχύσεων, έχει σημάνει πλεόν η ώρα της ενθάρρυνσης των επενδύσεων σε οριζόντιο επίπεδο π.χ. μείωση φόρων μέσω των αυξημένων αποσβέσεων (investment tax credits), ή άλλων πρόσφορων ισοδύναμων μεθόδων. Τα επενδυτικά αυτά εργαλεία είναι απολύτως απαραίτητα στην σημερινή σκληρή υφεσιακή συγκυρία, και η χρήση τους θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους του Προγράμματος Προσαρμογής και τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η όλη διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί εάν αρθούν και οι διαρθρωτικές στρεβλώσεις που καθιστούν αντιοικονομικές τις επενδύσεις στους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό. Έτσι, η εφαρμογή του Μνημονίου, όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Είναι ευθύνη όλων μας να δρομολογήσουμε και άλλες μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

• Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο οφείλεται στη βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους κλάδους μετά την επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους και την υποχώρηση της ακραίας αβεβαιότητας που επικρατούσε ειδικά κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο λόγω και των capital controls. Οι καταναλωτικές προσδοκίες, όμως, παραμένουν στάσιμες.

• Η καλή πορεία των εσόδων από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, τον Αύγουστο καλύπτει μερικώς την υστέρηση εσόδων των προηγούμενων μηνών. Η υστέρηση εσόδων εξακολουθεί να ισοσκελίζεται από τη συγκράτηση των δαπανών, ώστε το κράτος να είναι σε θέση να καταβάλλει τις ανελαστικές δαπάνες για μισθούς και συντάξεις, αποστερώντας όμως, έτσι, την σχετική ρευστότητα από την οικονομία.

• Η αύξηση των καταθέσεων τον μήνα Αύγουστο οφείλεται στις επιχειρήσεις, που εισπράττουν όλο και μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους με τη μορφή ηλεκτρονικών πληρωμών. Η αύξηση αυτή αντισταθμίζει τη μείωση των καταθέσεων στα νοικοκυριά, που συνεχίζουν να αποσύρουν καταθέσεις εντός των ορίων αναλήψεων, λόγω και των υψηλότερων υποχρεώσεων για την πληρωμή φόρων τον Αύγούστο.

• Η έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του World Economic Forum για το 2015-2016 καταγράφει την Ελλάδα σταθερά στην 81η θέση, όπως και πέρυσι, ανάμεσα σε 140 χώρες. Η εξέλιξη των δεικτών του WEF καταγράφει από το 2012 βελτίωση σε αρκετές παραμέτρους ανταγωνιστικότητας, ως επακόλουθο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που άρχισαν να υλοποιούνται, με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας να είναι οι πιο εμφανείς. Δυστυχώς, οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχουν ακυρώσει στην πράξη τα οφέλη που θα μπορούσε να προσδοκά η χώρα από τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η τάση βελτίωσης έχει την προηγούμενη χρονιά ανακοπεί λόγω της στασιμότητας που σημειώθηκε στο κυβερνητικό έργο επί ένα και πλέον χρόνο.