Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου, αναφορικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές σχετικά με τη μεθοδολογία προσδιορισμού του ντάμπινγκ στις έρευνες εμπορικής άμυνας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2016, ορισμένες διατάξεις του πρωτοκόλλου προσχώρησης στον ΠΟΕ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας λήγουν. Ενόψει του γεγονότος αυτού η νομοθεσία αντιντάμπινγκ ενδεχομένως να πρέπει να τροποποιηθεί. Σκοπός της ηλεκτρονικής διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τις επιλογές στη λήξη της ισχύος ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου προσχώρησης στον ΠΟΕ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Στόχος της διαβούλευσης είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των υπό εξέταση επιλογών.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τον προσδιορισμό των πλέον κατάλληλων ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών δράσεων για να τεθούν σε εφαρμογή και να αποφασιστεί εάν, και με ποιον τρόπο, να προτείνει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και (ΕΚ) αριθ. 597/2009.

Στη δημόσια διαβούλευση, καλεί τους ενδιαφερομένους να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τις διάφορες επιλογές που εξετάζονται από την Επιτροπή. Η δημόσια αυτή διαβούλευση αποτελεί μέρος μιας διεξοδικής αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα περιλαμβάνει προσεκτική μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων της κάθε ενδεχόμενης αλλαγής ανά τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το σχετικό ερωτηματολόγιο μπορείτε να εξασφαλίσετε στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/chinaantidumping

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Απριλίου 2016. Παρακίνηση μας, είναι η ενεργός συμμετοχή σας στη διαβούλευση. Επιπρόσθετα –για σκοπούς καλύτερης εκπροσώπησης των συμφερόντων της Κύπρου– παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε στο Υπουργείο Ενέργειας (aaristotelous@mcit.gov.cy) τυχόν απαντήσεις που θα σταλούν.