Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωση της ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς, ότι μπορούν να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις για τα αιτήματα που παρέλαβε η Επιτροπή για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων που θα ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2017.

Τυχόν αντιρρήσεις των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέσω των εθνικών αρχών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση σε οποιοδήποτε αίτημα για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε γραπτώς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού το αργότερο μέχρι τις 15.12.2016 στο τυποποιημένο έντυπο. Οι τυχόν αντιρρήσεις θα πρέπει επίσης να κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο στη διεύθυνση aaristotelous@mcit.gov.cy.

Ο αναλυτικός κατάλογος, στον οποίο καταγράφονται λεπτομέρειες για κάθε δασμολογικό κωδικό (περιγραφή, σχόλια) όλων των δασμολογικών κωδικών για τους οποίους υπάρχει αίτημα παραχώρησης δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων καθώς και το τυποποιημένο έντυπο για αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου