Στις 11-13 Αυγούστου 2015 θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δελχί, Ινδίας η έκθεση τροφίμων «AIFPA FOOD PROMACH.

Παράκληση του Υπουργείου Ενέργειας είναι όπως επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιο πάνω έκθεση δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές. Βρείτε εδώ στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών.

Σημειώνεται εκ νέου ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στα σχετικά έντυπα Σχεδίων De Minimis που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Τα Σχέδια δημοσιεύονται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορούν σε εκθέσεις του επόμενου έτους.

Σ΄ ότι αφορά το 2015, η διαδικασία αιτήσεων και εγκρίσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου για τα μεν βιομηχανικά προϊόντα δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης πρόσθετων εκθέσεων (μόνο αντικατάσταση υφιστάμενων εγκριθέντων εκθέσεων), για δε τα γεωργικά το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, στα πλαίσια πάντα και δημοσιονομικών περιορισμών.