Η 5η ΄Εκθεση Κρέατος & Προϊόντων MEAT DAYS, θα διεξαχθεί μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου, 2016, στο METROPOLITAN EXPO, EXHIBITION CENTRE, στην Αθήνα.

Παράκληση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού είναι όπως επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιο πάνω έκθεση δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Σημειώνεται για ενημέρωσή σας ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στα σχετικά έντυπα Σχεδίων De Minimis που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Τα Σχέδια δημοσιεύονται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορούν σε εκθέσεις του επόμενου έτους.

Σ΄ ότι αφορά το 2016, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου, 2015 και ως εκ τούτου, τόσο για τα βιομηχανικά προϊόντα όσο και για τα γεωργικά, το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα διαγραφής, αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της νέας έκθεσης και θα αξιολογείται από το Υπουργείο ανάλογα με την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων.