Στις 8 – 12 Φεβρουαρίου, 2016, θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα η Έκθεση «PRODEXPO 2016», 23rd International Exhibition for Food, Beverages and raw materials. 

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση θα πρέπει να δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές. Στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών www.prod-expo.ru/en/participants

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στα σχετικά έντυπα Σχεδίων De Minimis που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Τα Σχέδια δημοσιεύονται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορούν σε εκθέσεις του επόμενου έτους.