Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι από τις 14/09/2015 άρχισε η παραλαβή αιτήσεων του σχεδίου ενισχύσεων για συμμετοχή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης που συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού που θα πραγματοποιηθούν το 2016.

Δικαιούχοι του σχεδίου ενισχύσεων είναι Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις ανάπτυξης γης. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίου του χώρου, του κόστους κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής. Το μέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εκθέτη, για κάθε συμμετοχή καθορίζεται: για εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα €2.563 και για εταιρείες ανάπτυξης γης στα €1.282.

Η αίτηση συμμετοχής να υποβληθεί στο Υπουργείο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως μέχρι τις 16/10/2015 στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
Υπόψη: κας Ευδοκίας Γεωργίου Κομματά (τηλ. 22867134) ή
κου Πέτρου Μιχαηλίδη (τηλ. 22867330)