Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι, με Προκήρυξη ημερομηνίας 4.2.2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων Προγραμμάτων που αφορούν Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά και Τρίτες χώρες με βάση τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο αίτησης το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ δείτε τους σχετικούς συνδέσμους (links):

Προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων

Σύμφωνα με το νέο Καθεστώς, τα Προγράμματα που υποβάλλονται, χωρίζονται στα «Απλά», όπου οργάνωση ή/και οργανώσεις από ένα Κράτος-μέλος υποβάλλει/λουν Πρόταση και στα «Σύνθετα» όπου υποβάλλεται Πρόταση από κοινού, από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-μέλους. Στην πιο πάνω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι (links) για κάθε ένα από τα δύο είδη αιτήσεων Προγραμμάτων, όπου γίνεται αναφορά στους δικαιούχους, στα προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης καθώς και σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διαδικασία ετοιμασίας, υποβολής και αξιολόγησης των Προτάσεων.

Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 28η Απριλίου 2016.