Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των τριών ακόλουθων σχεδίων χορηγιών για το έτος 2013:

Α. Σχέδιο παροχής χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Β. Σχέδιο παροχής χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Γ. Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά αιολικά, ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αξιοποίησης βιομάζας.

Για τα Σχέδια Α και Β αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, για όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες επενδύσεων, από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, με εξαίρεση την κατηγορία ΦΒ4.1 του Σχεδίου Β που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής – κατανάλωσης (“net – metering”), για την οποία εκδόθηκε ήδη ανακοίνωση από την Επιτροπή με βάση την οποία η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Αυγούστου.

Για το Σχέδιο Γ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί, με αποφάσεις παραχώρησης χορηγιών, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του Σχεδίου για το έτος 2013 ή όταν συμπληρωθεί το καθορισμένο όριο δυναμικότητας της κάθε κατηγορίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται προς την Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ στην οδό Αγαπήνωρος 2 & Μακαρίου, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1076 Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων, τα Έντυπα Αιτήσεων και τους σχετικούς Οδηγούς Ενεργειακών Επενδύσεων από τη Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy.