Σκοπός του Έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης, σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση 5-249 άτομα, με στόχο την αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο και βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Το Έργο υλοποιείται στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.

Για επίτευξη του σκοπού του Έργου προβλέπεται η ακόλουθη δέσμη ενεργειών:

 • Εντοπισμός αναγκών και διάγνωση αδυναμιών της επιχείρησης
 • Προγράμματα ανάπτυξης διευθυντικών ικανοτήτων σε θέματα παραγωγικότητας για τον ιδιοκτήτη/ διευθυντή ή άλλα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης
 • Ετοιμασία μεσοπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωσης της παραγωγικότητας της επιχείρησης.

Η πιο πάνω δέσμη ενεργειών παρέχεται από εξειδικευμένους Συμβουλευτικούς Οίκους/ Οργανισμούς Κατάρτισης (Αναδόχους).

Σε ποιους απευθύνεται
Το Έργο απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση 5-249 άτομα, οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας (ελεύθερες περιοχές) και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Άρθρου 1 (Πεδίο εφαρμογής) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις
Με τη συμμετοχή τους στο Έργο, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ουσιαστική αντίληψη της υφιστάμενης θέσης τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα αποκτήσουν ένα πρακτικό εργαλείο για βελτίωση της παραγωγικότητας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Πρόσθετα, οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από αρμόδια στελέχη τους, θα δώσουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αντικρίζουν εφ΄εξής το θέμα βελτίωσης παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής τους θέσης, πάνω σε πιο ολοκληρωμένη και ορθολογική βάση.
Διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής

Κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Έργο θα πρέπει να υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής, την οποία μπορεί να προμηθευτεί από τον Ανάδοχο στην επαρχία που δραστηριοποιείται.
 
Το Έργο διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2006 L379 σ.5). Ο εν λόγω Κανονισμός επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 200.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου εξασφαλίζεται με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 364/2009) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, με την εξασφάλιση γραπτής δήλωσης από το δικαιούχο, πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης από την Αρμόδια Αρχή.
 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται, σε προβληματικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ούτε στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (EE L 17 της 21.01.2000 σ. 22.)  Αντίθετα, εφαρμόζεται υπό κάποιες προϋποθέσεις στις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 
Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Έργο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Νοείται ότι το ποσό το οποίο θα καταβληθεί από την ΑνΑΔ προς τον Ανάδοχο θα είναι το συνολικό ποσό το οποίο η κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση θα χρεωθεί ως ενίσχυση de minimis.
 
Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Έργο θα πρέπει:

 1. Να είναι εγγεγραμμένη ως νομικό πρόσωπο στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.
 2. Να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότης και να έχει διευθετημένες τις εισφορές της στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
 3. Να μην έχει κηρύξει πτώχευση και να μην έχει αναστείλει ή τερματίσει τις εργασίες της για οποιονδήποτε λόγο (να αποτελεί δρώσα οικονομική επιχειρηματική μονάδα).
 4. Τα γραφεία ή άλλα υποστατικά απ’ όπου ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες να βρίσκονται εκτός οικίας.
 5. Η λειτουργία της επιχείρησης ή/και η άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων να μην περιορίζεται αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες (10 μ.μ.- 6 π.μ.).
 6. Να μην ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες εποχιακά και να λειτουργεί κατά μέσο όρο περισσότερους από 8 μήνες κατ’ έτος.
 7. Να μην της έχουν επιβληθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι οποίες επηρεάζουν τη συμμετοχή της στο Έργο.

Εξαιρούνται από συμμετοχή στο Έργο οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Κρατικές υπηρεσίες ή Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες εργοδότης είναι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 2. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τα τυχερά παιχνίδια.
 3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μικτές δραστηριότητες και η κύρια εξ αυτών, η οποία αποτελεί πέραν του 50% του κύκλου εργασιών τους, περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του Άρθρου 1 (Πεδίο εφαρμογής) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006.
 4. Προβληματικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C244 της 1/10/2004, σ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο: 22390300

Στα παρακάτω link μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες, καθώς και την αίτηση για το πρόγραμμα:

Αίτηση  /   Statement