Σκοπός του Έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης, σε Μικροεπιχειρήσεις με απασχόληση 1-4 άτομα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το Έργο υλοποιείται στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013. Για επίτευξη του σκοπού του Έργου προβλέπεται η ακόλουθη δέσμη ενεργειών:

  • Εντοπισμός αναγκών και διάγνωση αδυναμιών της επιχείρησης
  • Προγράμματα ανάπτυξης διευθυντικών ικανοτήτων για τον ιδιοκτήτη/ διευθυντή της επιχείρησης
  • Ετοιμασία μεσοπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου ανάπτυξης της επιχείρησης.

Η πιο πάνω δέσμη ενεργειών παρέχεται από εξειδικευμένους Συμβουλευτικούς Οίκους/ Οργανισμούς Κατάρτισης (Αναδόχους).

Σε ποιους απευθύνεται
Το Έργο απευθύνεται σε Μικροεπιχειρήσεις με απασχόληση 1-4 άτομα, οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας (ελεύθερες περιοχές) και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Άρθρου 1 (Πεδίο εφαρμογής) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις
Με τη συμμετοχή τους στο Έργο, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ουσιαστική αντίληψη της υφιστάμενης θέσης τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα αποκτήσουν ένα πρακτικό εργαλείο για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Πρόσθετα, οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από αρμόδια στελέχη τους, θα δώσουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αντικρίζουν εφ΄εξής το θέμα ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, πάνω σε πιο ολοκληρωμένη και ορθολογική βάση.

Διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής
Κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Έργο θα πρέπει να υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής, την οποία μπορεί να προμηθευτεί από τον Ανάδοχο στην επαρχία που δραστηριοποιείται, καθώς και στα παρακάτω έντυπα:

Aplication1-4

Statement

Το Έργο διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2006 L379 σ.5). Ο εν λόγω Κανονισμός επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 200.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Η μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου εξασφαλίζεται με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 364/2009) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, με την εξασφάλιση γραπτής δήλωσης από το δικαιούχο, πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης από την Αρμόδια Αρχή.
 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται, σε προβληματικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ούτε στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (EE L 17 της 21.01.2000 σ. 22.)  Αντίθετα, εφαρμόζεται υπό κάποιες προϋποθέσεις στις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 
Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Έργο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Νοείται ότι το ποσό το οποίο θα καταβληθεί από την ΑνΑΔ προς τον Ανάδοχο θα είναι το συνολικό ποσό το οποίο η κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση θα χρεωθεί ως ενίσχυση de minimis.
 
Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Έργο θα πρέπει:

(1) Να είναι εγγεγραμμένη ως νομικό πρόσωπο στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο
Παραλήπτη.
(2) Να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότης και να έχει διευθετημένες τις εισφορές της στο Ταμείο  Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
(3) Ο ιδιοκτήτης/ διευθυντής της Μικροεπιχείρησης να ασκεί τακτική δραστηριότητα σε αυτή.
(4) Να μην έχει κηρύξει πτώχευση, να μην έχει αναστείλει ή τερματίσει τις εργασίες της για
οποιοδήποτε λόγο (να αποτελεί δρώσα οικονομική επιχειρηματική μονάδα).
(5) Τα γραφεία ή άλλα υποστατικά απ’ όπου ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες
να βρίσκονται εκτός οικίας.
(6) Να μην ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες εποχιακά και να λειτουργεί κατά μέσο όρο περισσότερους από 8 μήνες κατ’ έτος.
(7) Η λειτουργία της Μικροεπιχείρησης ή/και άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων να μην περιορίζονται αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες (10 μ.μ.– 6 π.μ.). (8) Να μην της έχουν επιβληθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι οποίες επηρεάζουν τη
συμμετοχή της στο Έργο.
 
Εξαιρούνται από συμμετοχή στο Έργο οι ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) Κρατικές υπηρεσίες ή Μικροεπιχειρήσεις στις οποίες εργοδότης είναι η
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(2) Μικροεπιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες/ διευθυντές είναι αυτοεργοδοτούμενοι (αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα).
(3) Μικροεπιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τα τυχερά παιχνίδια.
(4) Προβληματικές Μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C244 της 1/10/2004, σ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο: 22390300 ή στην ιστοσελίδα www.hrdauth.com/easyconsole.cfm/id/81#81