Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 1/3/2013 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια του “Καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης και Διαφήμισης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες”, οι οποίες θα υλοποιηθούν την περίοδο 1/3/2013-31/12/2013.

Δικαιούχοι είναι, για μεν δράσεις προώθησης (συμμετοχή σε εκθέσεις), αναγνωρισμένες ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγήγεωργικών προϊόντων, για δε τις ενέργειες διαφήμισης, αντιπροσωπευτικές του τομέα αναγνωρισμένες ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών και Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης ή/και εμπορίαςγεωργικών προϊόντων. Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, στη διεύθυνση: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Τηλ.: 22867135, 22867234