Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα – LIFE.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και Οδηγούς Υποβολής Προτάσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος LIFE

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, όπως φαίνονται πιο κάτω:

Ms. Marilena PAPASTAVROU / Ms. Xanthippi VALANIDOU
Environment Officer / Environment Officer
Department of Environment
CY – 1498 Lefkosia
Tel: +357 22408926 / +357 22408925
E-mail: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy
E-mail: xvalanidou@environment.moa.gov.cy