Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται σε ισχύ τα πιο κάτω σχέδια χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου που απευθύνονται σε επιχειρήσεις του τομέα της Βιομηχανίας, Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Γης και Γεωργίας. Για εξασφάλιση των αναλυτικών πληροφοριών / προϋποθέσεων συμμετοχής για το κάθε σχέδιο χορηγιών καθώς και των δηλώσεων συμμετοχής / δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/forms_gr/forms_gr?OpenDocument

Α. Σχέδια Ενισχύσεων σε Βιομηχανίες

  1. Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis”, σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού (εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας). Το σχέδιο καλύπτει ποσοστό 50% του ενοικίου του χώρου, της κατασκευής του περιπτέρου, των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεμάτων, του δικαιώματος συμμετοχής, το κόστος της εγκατάστασης και την κατανάλωση ηλεκτρισμού και νερού καθώς επίσης και το κόστος παροχής τηλεφωνικής γραμμής. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ €3050- €7350 ανάλογα με τον όγκο των εκθεμάτων.
  2. Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis” σε κυπριακές επιχειρήσεις για διερεύνηση ξένων αγορών. Το σχέδιο καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής (αεροπορικό εισιτήριο) σε χώρες του εξωτερικού με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες όπου προτίθενται να εξάγουν τα προϊόντα τους για πρώτη φορά. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε €855 και παρέχεται δύο φορές τον χρόνο.
  3. Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis” σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. Το σχέδιο καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής κυπριακών βιομηχανιών ή επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες το Υπουργείο Εμπορίου συμμετέχει με κρατικό περίπτερο. Η ενίσχυση αφορά το 100% του ενοικίου του χώρου, της κατασκευής του περιπτέρου, των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεμάτων, του δικαιώματος συμμετοχής, της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και νερού, των εξόδων προβολής της έκθεσης καθώς επίσης και των εξόδων λειτουργίας του περιπτέρου.

Β. Σχέδια Ενισχύσεων σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Γης

  1. Ενισχύσεις με βάση τον Κανόνα “De Minimis” σε επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού. Η ενίσχυση καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίου του χώρου, της κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.563.
  2. Ενισχύσεις με βάση τον κανόνα «De Minimis» σε επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού. Η ενίσχυση καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίου χώρου, της κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής με μέγιστο ποσό €1.282.
  3. Ενισχύσεις με βάση τον κανόνα «De Minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Εμπορίου. Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα “De Minimis” καλύπτει μέχρι το 85% του ενοικίου του χώρου, της κατασκευής του περιπτέρου, των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεμάτων, το δικαίωμα συμμετοχής, την εγκατάσταση ηλεκτρισμού και νερού, τα έξοδα προβολής της έκθεσης καθώς επίσης και τα έξοδα λειτουργίας του περιπτέρου με μέγιστο ενίσχυσης που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €200.000 για περίοδο 3 οικονομικών ετών.

Γ. Σχέδια Ενισχύσεων για τη Γεωργία

  1. Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα (Κυπριακές Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι και Ομάδες/Οργανώσεις/Ενώσεις Παραγωγών) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων. Η ενίσχυση καλύπτει το 50% για το ενοίκιο χώρου, την κατασκευή και εξοπλισμό του περιπτέρου, την αποστολή, εκτελώνιση και επιστροφή των εκθεμάτων, του κόστους διαμονής και του κόστους αεροπορικού εισιτηρίου με ανώτατο ποσό στις €3.050 για κανονικά εκθέματα και €7.350 για ογκώδη εκθέματα.