Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 3η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2007 – 2013.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων (από 20 έως 39 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους , την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.
Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων, βιώσιμων πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέους και νέες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση , προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 και τις €50.000 για δραστηριότητες της μεταποίησης και άλλες δραστηριότητες αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της πρόσκλησης αυτής είναι €2 εκ., καθώς και οι εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από άλλα Σχέδια που εφαρμόζει η Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 26 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας».

Το έντυπο αίτησης και ο Οδηγός του Σχεδίου, διατίθενται από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και στα ακόλουθα link: 

Ανακοίνωση / Οδηγός σχεδίου / Έντυπο αίτησης 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν επίσης με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα παρακάτω τηλέφωνα:

Λευκωσίας – Κεντρικά 
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία 22867178, 22867239, 22687194

Λεμεσού
Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, SUN FRESH HOUSE 25819150, 25819151

Λάρνακας 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, Διαμέρισμα 301, Ελένειο Μέγαρο 24816160 /3/4/5/6/7/8

Πάφου 
Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 1ος όροφος 26804610 /1/2/3/5/7