Σχέδιο που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από αυτές, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το συγκεκριμένο σχέδιο χρηματοδοτεί μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια που ανήκουν ή ενοικιάζονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για κάθε κτίριο που υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο σχέδιο θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και συστάσεις για εφαρμογή μέτρων που θα βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση.

Οι συστάσεις όταν εφαρμοσθούν θα πρέπει αναβαθμίζουν το κτίριο τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β ή να επιτυγχάνουν τουλάχιστον 40% εξοικονόμηση ενέργειας. Τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θερμομόνωση οροφής και τοιχοποιίας, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων και συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης υψηλής απόδοσης.

Το ποσοστό χορηγίας είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό τις €200.000, ενώ όσους φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν τα κτίρια τους περαιτέρω, σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται σε 75%.

Η συνολική δαπάνη για το σχέδιο είναι €15,3εκ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της περιόδου 2014 – 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22409386, 22606060, 22606014, 22606016, 22606037.