Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.2: «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων».

Στο πλαίσιο του Καθεστώτος 4.2 θα ενισχυθούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων από νωπά σταφύλια καθώς και το ξύδι και τα υποκατάστατα του. Οι όροι και τα κριτήρια συμμετοχής αναλύονται στον Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών του Καθεστώτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος ανέρχεται στα €10.000.000 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 10 Μαρτίου 2016 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία, με την ένδειξη «Καθεστώς 4.2 – Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο του Καθεστώτος καθώς και το Έντυπο Αίτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου ΕΕΒΤ www.mcit.gov.cy και από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στο τηλέφωνο 22867154.