Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την προκήTρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2016 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με βάση τον Κανονισμό ΕΚ/1221/2009 (EMAS).

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν θα εγκαταστήσουν Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το EMAS, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων/οργανισμών, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου, 2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις/οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Ο Οδηγός του Σχεδίου και τα έντυπα αίτησης για καταχώριση στο μητρώο και παροχή της κρατικής ενίσχυσης, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση www.moa.gov.cy/environment (Έντυπα Αιτήσεων > Αειφόρος Ανάπτυξη).

Για περισσότερες πληροφοριες να επικοινωνησετε με την Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία στο Τμήμα Περιβάλλοντος, τηλ.22408923 / Email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy