Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης που εκδόθηκε στις 08/2/2016, ενημερώνει το κοινό τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων για καταχώρηση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ κτιρίου) που έχει δεχτεί η Υπηρεσία Ενέργειας το τελευταίο διάστημα, και
  2. Τον προκαθορισμένο διαθέσιμο προϋπολογισμό του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» (το Σχέδιο),
    δικαίωμα υποβολής αίτησης στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου, θα έχουν μόνο πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν (μέσω Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα) αίτημα για καταχώρηση ΠΕΑ για την κατοικία τους μέχρι και  17/02/2016.

Οι εν λόγω δικαιούχοι, θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο Σχέδιο, το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες μετά την καταχώρηση του ΠΕΑ της κατοικίας τους στο μητρώο της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω πρόνοια, δεν εφαρμόζεται για τους δικαιούχους ευάλωτους καταναλωτές, που επιθυμούν να υλοποιήσουν μεμονωμένα μέτρα στα πλαίσια της Κατηγορίας Γ του Σχεδίου και για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Για τους εν λόγω ενδιαφερόμενους, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 19/02/2016.